Jakie są rodzaje leasingów?

Leasing to forma formą przekazania prawa do użytkowania danej rzeczy materialnej przez określony czas w zamian za udzielane ratalnie opłaty. Nie bez znaczenia jest fakt, że w leasingu możemy w pewien sposób ominąć koniecznośc wnoszenia wysokich wpłat własnych. Leasing zawierany jest między trzema podmiotami funkcjonującymi w umowie, którymi są finansujący całe przedsięwzięcie leasingodawca, korzystającym z przedmiotu leasingu leasingobiorca oraz sprzedawca danego dobra do którego leasingobiorca nabywa prawo własności.

Leasing jest formą przekazania prawa do użytkowania danej rzeczy materialnej przez określony czas w zamian za udzielane ratalnie opłaty. Zawierany jest między trzema podmiotami: finansującym (leasingodawcą), korzystającym (leasingobiorcą) oraz zbywającym (od którego leasingodawca nabywa prawa własności danej rzeczy). Mowa tu o tzw. leasingu bezpośrednim. Istnieje także forma leasingu pośrednia, która dopuszcza uczestnictwo pośrednika w zawieranej umowie. Poza trzema wskazanymi podmiotami w zawieraniu transakcji leasingowej uczestniczyć mogą także poręczyciel oraz ubezpieczyciel ale to już kwestia tego co jest przedmiotem leasingu.

Możemy zatem wyróżnić trzy rodzaje leasingu: leasing finansowy, leasing operacyjny oraz leasing zwrotny. Wybór któregokolwiek z nich jest uzależniony od naszej decyzji na którą składają się między innymi rodzaj prowadzonej działalności, jej specyfika oraz w ostateczności dobra, którego będzie dotyczyć umowa leasingu.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym, inaczej zwanym kapitałowym bierzmy w uzytkowanie dane dobro/rzecz, której właścicielem jest leasingodawca. Natomiast leasingobiorca czyli użytkownik ponosi koszty związane ze zmniejszaniem się wartości rzeczy czyli na jego konto schodzi amortyzacja. W przypadku leasingu finansowego praktycznie nie ma ograniczenia co do czasu trwania umowy leasingowej. Jednym z warunków koniecznych w takiej umowie musi być zapisanie jasno stwierdzonego okresu jej obowiązywania oraz to, czy po zakończeniu, a jeśli tak to na jakich warunkach przechodzi na leasingobiorcę prawa własności do danej rzeczy.

Na koszty uzyskania w leasingu finansowym składają się odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz część odsetkowa raty. Podatek VAT jest natomiast płacony z góry za całkowity okres obowiązywania umowy leasingowej.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny zwany jest inaczej usługowym i także opiera zasadę działania na przekazaniu do użytku danej rzeczy (przedmiotu umowy) na określony czas. Jednak stosuje się tutaj regułę, że powinien on być krótszy od ustandaryzowanego okresu zużycia się tej rzeczy. Po zakończeniu trwania leasingu operacyjnego korzystający może jeśli wyrazi taką chęć dokonać wykupić przedmiot świadczenia po ustalonej z góry cenie, powiększonej o podatek VAT, zwrócić przedmiot umowy do leasingodawcy po określonej cenie i określonych warunkach lub ponownie rozłożyć przedmiot leasingu w nowej umowie na raty leasingowe.

W przypadku leasingu operacyjnego to finansujący jest odpowiedzialny za dokonanie odpisów amortyzacyjnych, zaś leasingobiorca zyskuje możliwość doliczenia do kosztów uzyskania rat leasingowych (w częściach kapitałowej i odsetkowej), opłat związanych z aktualnie użytkowanym dobrem materialnym, a także – co równie ważne – wpłaty wstępnej. Podatek VAT w ratach leasingowych traktowany jest przez prawo podatkowe jako usługa, a więc podstawą do jego naliczenia jest wartość netto raty. Do tego leasingu zaliczamy wszystkie jego odmiany stosowane obecnie przez firmy finansujące leasing. Są to więc Smart Plany Toyoty, Opel Drive Plan od Opla, inne leasingi niskich rat z grupy VAG, a także stosowane dosyć powszechnie leasing z wysokim wykupem. Jest jedna zasadnicza różnica w leasingach z wysokim wykupem. Jest to tak zwana wartośc przedmiotu umowy po okresie umowy leasingowej. Zazwyczaj jest ona bardzo duża, nierzadko sięga nawet 50% wartości bazowej i dla niektorych stanowi to plus, a dla niektórych minus. Plus jeśli nie jestesmy zainteresowani wykupem bo wtedy raty leasingowe są relatywnie niskie, minus jeśli chcemy wykupić przedmiot umowy gdyż wartość przedmiotu umowy zazwyczaj jest wysoka.

Leasing zwrotny

Jest to najrzadziej spotykana w Polsce formą leasingu. Może być on zawierany na zasadach leasingu finansowego bądź operacyjnego. Taka sytuacja ma miejsce gdy przyszły korzystający nie posiada odpowiedniej ilości gotówki, ma jednak sporo aktywów trwałych takich jak nieruchomości czy towary. W takim przypadku, aby uwolnić kapitał, może część z nich przekazać finansującemu w zamian za brakującą gotówkę, a następnie korzystać z nich w ramach zawartej umowy. A zatem w tej sytuacji dostawca jest zarazem leasingobiorcą.

 

Zaletą każdego leasingu jest uproszczenie procedur oraz brak konieczności angażowania większych środków na całościowe sfinansowanie rzeczy w momencie przystąpienia do umowy. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców – zarówno początkujących, jak i tych doświadczonych. Należy jednak zawsze do każdej umowy leasingu podchodzić z ostrożnością i dokładnie czytac jej postanowienia. Obecnie stosuje się również różne dodatki do umów leasingowych takie jak serwis wliczany w ratę, ubezpieczenie komunikacyjne, zakup i przechowywanie opon zimowych, ubezpieczenie GAP. Należy zawsze sprawidzć, czy dany dodatek opłaca się nam wpisać w ratę leasingową gdyż może się okazać, że w perspektywie całej umowy koszt takiego serwisowania wielokrotnie przewyższy koszty standardowego serwisu i przegladów.

Warto także na chwilę zatrzymać się przy ubezpieczeniu GAP. Jest to ciekawa forma ubezpieczenia często wykupywana przy umowie leasingu. Warto pytać tutaj o pakiety dilerskie (to w przypadku samochodów) gdyż sa one wielokrotnie tańsze niż standardowe doliczane do rat. Jedyny ich minus to konieczność poniesienia kosztu kilku nawet tysięcy przy wejściu w umowę. Najproście GAP można opisać jako różnicę między tym co zostanie wypłacone w przypadku utraty przedmiotu leasingu przez ubezpieczyciela, a faktyczną wartością wynikającą z umowy leasingu.

Zawsze pozostaje nam możliwość wzięcia kredytu na dane dobro i nie należy zapominać iż można, a nawet trzeba ubezpieczyć swoje dobra. Wszystkie te produkty są dostepne na naszej stronie. Zapraszamy do korzystania z polecanych leasingów, kredytów, ubezpieczeń.